SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO

  1. Để thu được dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với m2 gam dung dịch HCl 15%. Tỉ lệ m1/m2?
  2. Để pha được 500 ml nước muối sinh lí (C = 0,9%) cần lấy V ml dung dịch NaCl 3% pha với nước cất. Giá trị của V?
  3. Hòa tan 200g SO3 vào m2 gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H2SO4 78,4%. M2=?
  4. Nguyên tử khối trung bình của Br là 79,319. Brom có 2 đồng vị bền 79Br và 81Br. %số nguyên tử 81Br?
  5. Thêm 250ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml dung dịch H3PO4 1,5M. Tính khối lượng các muối tạo thành
  6. Hòa tan 3,164g hỗn hợp 2 muối CaCO3 và BaCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được 448ml khí CO2 đktc. %n của BaCO3?
  7. Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để pha thành 280g dung dịch CuSO4 16%?
  8. X là khoáng vật cuprit chứa 45% Cu2O. Y là khoáng vật tenorit chứa 70% CuO. Cần trộn X và Y theo tỉ lệ khối lượng nào để thu được quặng C mà từ 1 tấn quặng C có thể điều chế tối đa 0,5 tấn Cu nguyên chất
  9. Thêm 150ml dung dịch KOH 2M vào 120ml dung dịch H3PO4 1M. Tính khối lượng các muối thu được.
  10. Từ 1 tấn quặng hematit A điều chế được 420kg Fe. Từ 1 tấn quặng manhetit B điều chế được 504kg . Cần trộn 2 quặng trên với tỉ lệ khối lượng bao nhiêu để thu được 1 tấn quặng hỗn hợp mà từ 1 tấn quặng đó điều chế được 480kg Fe?

 

Bài viết gợi ý: