${}_{11}^{24}Na$là  đồng vị phóng xạ β+ với chu kì bán rã T và biến đổi thành ${}_{12}^{24}Mg$. Lúc ban đầu (t = 0) có một mẫu ${}_{11}^{24}Na$nguyên chất. Ở thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân ${}_{12}^{24}Mg$tạo thành và số hạt nhân ${}_{11}^{24}Na$còn lại trong mẫu là $\frac{1}{3}$. Ở thời điểm t2 = t1 + 2T , tỉ số nói trên bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook