Xác định \(a\) để đa thức \(27{x^2} + a\) chia hết cho \(3x + 2\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook