Bác Lan nuôi \" /> Bác Lan nuôi \" />

Bác Lan nuôi \(54\) con thỏ. Bác đã bán được \(9\) con. Số thỏ còn lại bác nhốt vào năm chuồng, mỗi chuồng có số thỏ bằng nhau. Số con thỏ ở mỗi chuồng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook