Bài học kinh nghiệm nào của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) được Đảng Lao động Việt Nam vận dụng thành công trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook