Bất phương trình $2{(x + 2)^2} < 2x(x + 2) + 4$ có tập nghiệm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook