Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử Hiđrô được tính theo biểu thức \({E_n} = - \dfrac{{{E_0}}}{{{n^2}}}\) (E0 là hằng số dương và n = 1, 2, 3,…). Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 = 1,08f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook