Biết parabol $(P): y = ax^2+ 2x + 5$ đi qua điểm $A(2; 1).$ Giá trị của $a$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook