Biểu thức $A = \cos 20^\circ + \cos 40^\circ + \cos 60^\circ + ... + \cos 160^\circ + \cos 180^\circ $ có giá trị bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook