Biểu thức \(K = {x^2} - 6x + {y^2} - 4y + 6\) có giá trị nhỏ nhất là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook