Biểu thức ${\sin ^2}x.\tan^2 x + 4{\sin ^2}x - {\tan ^2}x + 3{\cos ^2}x$ không phụ thuộc vào $x$ và có giá trị bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook