Các số thực \(x,\,\,y\) thỏa mãn \(\left( {2 - 3i} \right)x + \left( {2 + 3y} \right)i = 2 + 2i\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook