Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook