Chiến thắng nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của quân Tây Sơn thắng lợi hoàn toàn?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook