Chiếu ba tia sáng truyền từ không khí đến ba môi trường trong suốt 1, 2, 3 dưới cùng góc tới i thì góc khúc xạ lần lượt trong ba môi trường là ${{r}_{1}},{{r}_{2}},{{r}_{3}}$ với ${{r}_{1}}>{{r}_{2}}>{{r}_{3}}$. Hiện tượng phản xạ toàn không thể xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook