Cho $A = \left\{ {1,2,3} \right\}$. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook