Cho $A = \left\{ {1;2;3} \right\}$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook