Cho bất phương trình \(3{x^2} + x > 0\), giá trị nào của \(x\) dưới đây không thuộc tập nghiệm của bất phương trình?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook