Cho biết \(2x - 2 = 0\) . Tính giá trị của \(5{x^2} - 2\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook