Cho biết alen D quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai giữa các cây có kiểu gen nào sau đây tạo ra đời con có 2 loại kiểu hình?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook