Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy đinh và trội hoàn toàn, hoán vi ̣ gen với tần số 40%, cho hai ruồi giấm có kiểu gen ♀ \[\frac{Ab}{aB}Dd\] và ♂  \[\frac{AB}{ab}Dd\] lai với nhau. Cho các phát biểu sau về đời con: 

(1) Kiểu hình A-B-dd chiếm tỉ lệ 15%. 

(2) Kiểu hình aaB-D- chiếm tỷ lệ 11,25%.

(3) Kiểu hình A-bbD- chiếm tỉ lệ 15%. 

(4) Kiểu gen \[\frac{AB}{ab}Dd\] chiếm tỉ lệ 5%. 

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook