BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG CÁ KHAI THÁC CỦA NHẬT BẢN <" /> BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢN ..." /> BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG CÁ KHAI THÁC CỦA NHẬT BẢN <" />

Cho biểu đồ

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG CÁ KHAI THÁC CỦA NHẬT BẢN

Nhận xét nào sau đây là không đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook