Cho biểu thức \(P = - a + \sqrt a \) với \(a \ge 0\). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook