Cho biểu thức \(Q = \dfrac{{{{\left( {{b^{\sqrt 2 - 1}}} \right)}^{\sqrt 2 + 1}}.\sqrt[3]{{{b^2}}}}}{{{b^{\dfrac{1}{6}}}}}\,\,\left( {b > 0} \right)\). Biểu diễn biểu thức \(Q\) dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ ta được:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook