Cho các loại polime sau: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, tơ axetat, tơ capron và nilon-6. Số polime thuộc loại poliamit là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook