Cho các nhận định sau về không bào, nhận định nào sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook