Cho các phát biểu sau

            (1) Có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 đề phân biệt fructozơ và glucozơ.

            (2) Hiđro hóa glucozơ hoặc fructozơ đều thu được sobitol.

            (3) Tinh bột là chất bột màu trắng, vô định hình không tan trong nước lạnh.

            (4) Tơ vicso, tơ xenlulozơ triaxetat đều là tơ nhân tạo.

            (5) Xenlulozơ trinitrat được dùng để sản xuất vải sợi.

Tổng số phát biểu đúng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook