Cho các số thực không âm x,y,z thỏa mãn \({5^x} + {25^y} + {125^z} = 2020\). Giá trị nhỏ nhất của biếu thức \(T = \dfrac{x}{6} + \dfrac{y}{3} + \dfrac{z}{2}\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook