Cho dãy các chất: stiren, phenol, anilin, toluen, metylaxetat. Số chất làm mất màu dung dịch brom ở ...

Cho dãy các chất: stiren, phenol, anilin, toluen, metyl axetat. Số chất làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook