Cho dãy chất: C2H6, CH3OH, C2H5CHO, C2H5OH, CH3CHO, C4H10, CH4. Số chất có thể tạo ra axit axetic bằng 1 phản ứng là.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook