Cho \(\Delta ABC\) cân tại \(A\) có một cạnh bằng \(6cm.\) Tính cạnh \(BC\) của tam giác đó biết chu vi của tam giác là \(20cm.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook