Cho \(\Delta ABC\) cân tại \(A,\) trung tuyến \(AM.\) Biết \(BC = 6cm, AM = 4cm.\) Tính độ dài các cạnh \(AB\) và \(AC.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook