Cho \(\Delta ABC\) có góc A nhọn. Kẻ hai đường cao \(BK\) và \(CH.\) Trên tia đối của tia \(BK\) lấy điểm \(E\) sao cho \(BE = AC.\) Trên tia đối của tia \(CH\) lấy điểm \(F\) sao cho \(CF = AB.\) Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook