Cho đường thẳng $y = 1 + 3x\,\,\,\left( d \right)$. Tìm các điểm $A\left( {x;\,\,y} \right)$thuộc (d) có tọa độ thỏa mãn phương trình $6x + {y^2} = 5y$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook