Cho \(f\left( x \right)\) là hàm số liên tục trên tập số thực \(\mathbb{R}\) và thỏa mãn \(f\left( {{x^2} + 3x + 1} \right) = x + 2\). Tính \(I = \int\limits_1^5 {f\left( x \right)dx} \)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook