Cho \(f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) thỏa mãn \(f\left( x \right) = f\left( {2020 - x} \right)\) và \(\int\limits_3^{2017} {f\left( x \right)dx} = 4\). Khi đó \(\int\limits_3^{2017} {xf\left( x \right)dx} \) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook