Cho (H) là đa giác đều 2n đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O $\left( n\in {{\mathbb{N}}^{*}},n\ge 2 \right).$ Gọi S là tập hợp các tam giác có 3 đỉnh là các đỉnh của đa giác (H). Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập S, biết rằng xác suất chọn một tam giác vuông trong tập S là $\frac{3}{29}$. Tìm n?
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook