Cho hai phương trình: \(x\left( {x - 2} \right) = 3\left( {x - 2} \right)\;\;\;\left( 1 \right)\) và \(\dfrac{{x\left( {x - 2} \right)}}{{x - 2}} = 3\;\;\;\left( 2 \right)\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook