Cho hai số phức \({z_1} = 2 + 3i\) và \({z_2} = 3 - 2i.\) Tọa độ điểm biểu diễn số phức \({z_1} - {z_2}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook