Cho hai tam giác \(ABC\) và \(DEF\) có: \(\widehat A = {40^0},\widehat B = {80^0}\), \(\widehat E = {40^0},\widehat D = {60^0}\). Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook