Cho hai tập hợp: $A = \{ x|x$ là ước số nguyên dương của $12\} $

$B = \{ x|\;x$ là ước số nguyên dương của $18\} $

Tập hợp $A \cap B$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook