Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(\mathbb{R}\) và thỏa mãn \(f\left( x \right) > 0,\)\(\forall x \in \mathbb{R}.\) Cho biết \(f\left( 0 \right) = 1\) và \(\dfrac{{f'\left( x \right)}}{{f\left( x \right)}} = 2 - 2x.\) Tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để phương trình \(f\left( x \right) = m\) có hai nghiệm thực phân biệt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook