Cho hàm số $f\left( x \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{3x - 5}&{{\rm{khi}}}&{x \le - 2}\\{ax - 1}&{{\rm{khi}}}&{x > - 2}\end{array}} \right.$. Với giá trị nào của \(a\) thì hàm số $f\left( x \right)$ liên tục tại \(x = - 2\) ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook