Cho hàm số $f\left( x \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{{\sqrt {2x + 8} - 2}}{{\sqrt {x + 2} }}}&{{\rm{khi}}}&{x > - 2}\\0&{{\rm{khi}}}&{x = - 2}\end{array}} \right.$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

$\left( I \right)$$\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 2} \right)}^ + }} f\left( x \right) = 0$.

$\left( {II} \right)$ $f\left( x \right)$ liên tục tại $x = - 2$.

$\left( {III} \right)$ $f\left( x \right)$ gián đoạn tại $x = - 2$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook