Cho hàm số \(f\left( x \right) = \sqrt {1 - {x^2}} \). Kết luận nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook