Cho hàm số \(y = {x^3} + 3m{x^2} + \left( {m + 1} \right)x + 1\) có đồ thị \(\left( C \right)\). Biết rằng khi \(m = {m_0}\) thì tiếp tuyến với đồ thị \(\left( C \right)\) tại điểm có hoành độ bằng \({x_0} = - 1\) đi qua \(A\left( {1;\,3} \right)\). Khẳng định nào sâu đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook