Cho hàm số $y = \dfrac{{{m^2}x - 1}}{{x + 1}}$. Kết luận nào sau đây là sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook