Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = - {x^2} + 4x + 2\). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook