Cho hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}2x - y = 2 - a\\x + 2y = a + 1\end{array} \right.$. Giá trị thích hợp của tham số $a$ để tổng bình phương nghiệm của hệ phương trình đạt giá trị nhỏ nhất

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook