Cho hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{3(x + y)}}{{x - y}} = a\\\dfrac{{2{\rm{x}} - y - {\rm{ax}}}}{{y - x}} = - 1\end{array} \right.$. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook